top of page

FLAME PROJEKT

Popis

V rámci řešení projektu budou vyvinuty učební osnovy kurzu odborného vzdělávání a přípravy CLIL (obsahově a jazykově integrovaného učení) (v off-line a interaktivní online verzi) pro I-VET i C-VET. Toto vzdělávání  bude kombinovat učení základních znalostí nábytkářského oboru a jazykového vzdělávání (včetně specifických termínů z nábytkářského odvětví) a může být také integrováno jako úvodní část některých již existujících kvalifikací odborného vzdělávání a přípravy v odvětví  výroby nábytku.

 

Proto je projekt v souladu s odvětvovou prioritou odborného vzdělávání a přípravy pro praxi „Další posilování klíčových kompetencí v rámci osnov odborného vzdělávání a přípravy pro obornou praxi“. Školení odborného vzdělávání a přípravy vytvořené v rámci projektu bude konkrétně účinným nástrojem pro další rozvoj 3 z 8 klíčových kompetencí definovaných v Evropském rámci pro klíčové kompetence:

Komunikace v mateřském jazyce, protože toto školení může být použito k osvojení specifických termínů pro nábytkářský průmysl v mateřském jazyce lidmi, kteří se neorientují v nábytkářském oboru.

 

- Komunikace v cizích jazycích, protože projektové školení lze použít také ke zlepšení cizojazyčných kompetencí a učení specifických termínů pro nábytkářské odvětví v cizích jazycích.

 

- Digitální kompetence, jelikož absolvování kurzu v online interaktivní verzi zlepší digitální kompetenci účastníků kurzu.

 

Jedním z hlavních výstupů projektu bude dále online kurz FLAME, který integruje informační a komunikační technologie (ICT). To je v souladu s horizontální prioritou „Otevřené a inovativní vzdělávání, odborná příprava a práce s mládeží zakotvené v digitální éře“. Projekt podporuje nové technologie, jako jsou online hry (které budou použity v online kurzu FLAME) pro zlepšení výuky, protože některé studie ukázaly, že hra je nejúčinnějším a nejúčinnějším nástrojem učení oproti modelu ve třídě, zvláště pro mladé lidi (viz E. Nadpis 2. část).

 

Projekt je rovněž v souladu s horizontální prioritou „Transparentnost a vzájemné uznávání dovedností a kvalifikací pro usnadnění učení, zaměstnatelnosti a pracovní mobility“, proto nové školení usnadní zaměstnatelnost a mobilitu v nábytkářském odvětví (viz nadpis E., 1. část). Nové inovativní osnovy, které budou vytvořeny, budou také zahrnovat některé evropské nástroje pro transparentnost, zaznamenávání a uznávání dovedností, jako jsou: ESCO (evropské dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání). Nové osnovy budou definovat povolání a kvalifikace ESCO, do nichž lze nové osnovy integrovat.

 

- EQF (evropský rámec kvalifikací). Úroveň EQF každé jednotky v učebních osnovách bude zahrnuta do popisu jednotky.

 

- ECVET (evropský systém pro přenos kreditů v odborné vzdělávání a přípravě). Každá z jednotek v učebních osnovách bude mít přiděleno odpovídající body ECVET, což usnadní přenos, uznání a shromáždění hodnocených výsledků učení. CERL (Společný evropský referenční rámec pro jazyky). Školení bude rovněž postoupeno CERL s odpovídající úrovní.

 

- Europass životopis a jazykový pas. Budou vypracovány definice dosaženého vzdělání, aby mohly být zahrnuty do Europassu praktikantů  - životopis a jazykový pas.

 

Při vývoji výstupů projektu bude navíc zohledněn evropský rámec pro podporu zajištění kvality v odborném vzdělávání a přípravě (EQAVET).

 

Používání těchto nástrojů spolu se systémem znaků, který bude integrován do online kurzu, pomůže transparentnosti, validaci a uznávání výsledků učení dosažených prostřednictvím učebních osnov, i když je vedeno prostřednictvím neformálního, digitálního a otevřeného učení kurz vytvořený v projektu. Učební osnovy a témata kurzů jsou také zaměřena na zvýšení zaměstnatelnosti a pracovní mobility v nábytkářském sektoru.

 

Dále je to v souladu s prioritou „Dosažení příslušných a vysoce kvalitních dovedností a kompetencí“, protože výstupy projektu podpoří jednotlivce při získávání a rozvoji klíčových kompetencí pro nábytkářský průmysl, včetně cizích jazyků a digitálních dovedností, které podpoří jejich zaměstnatelnost. Projekt aplikuje „přístup k výsledkům učení“ a rozvíjí metody pro hodnocení těchto kompetencí. Rovněž bude zahrnovat nástroje pro hodnocení těchto výsledků učení a jejich akreditaci prostřednictvím systému odznaků.

 

Projekt je v souladu se 3 cíli stanovenými v ET 2020 pro řešení výzev v systémech vzdělávání a odborné přípravy do roku 2020: uskutečnění celoživotního učení a mobility, zlepšení kvality a účinnosti vzdělávání a odborné přípravy, podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství. Projekt je navíc také v souladu s doporučeními otevřené metody koordinační skupiny „Jazyky pro pracovní místa“, kterou Komise zřídila v rámci vzdělávání a odborné přípravy 2020. CERL (Společný evropský referenční rámec pro jazyky). Školení bude rovněž postoupeno CERL s odpovídající úrovní.

 

- Europass životopis a jazykový pas. Budou vypracovány definice dosaženého vzdělání, aby mohly být zahrnuty do Europassu praktikantů  - životopis a jazykový pas.

 

Při vývoji výstupů projektu bude navíc zohledněn evropský rámec pro podporu zajištění kvality v odborném vzdělávání a přípravě (EQAVET).

 

Používání těchto nástrojů spolu se systémem odznaků, který bude integrován do online kurzu, pomůže transparentnosti, validaci a uznávání výsledků učení dosažených prostřednictvím učebních osnov, i když je vedeno prostřednictvím neformálního, digitálního a otevřeného učení kurzu vytvořeného v projektu. Učební osnovy a témata kurzů jsou také zaměřena na zvýšení zaměstnatelnosti a pracovní mobility v nábytkářském sektoru.

 

Dále je to v souladu s prioritou „Dosažení příslušných a vysoce kvalitních dovedností a kompetencí“, protože výstupy projektu podpoří jednotlivce při získávání a rozvoji klíčových kompetencí pro nábytkářský průmysl, včetně cizích jazyků a digitálních dovedností, které podpoří jejich zaměstnatelnost. Projekt aplikuje „přístup k výsledkům učení“ a rozvíjí metody pro hodnocení těchto kompetencí. Rovněž bude zahrnovat nástroje pro hodnocení těchto výsledků učení a jejich akreditaci prostřednictvím systému odznaků.

 

Projekt je v souladu se 3 cíli stanovenými v ET 2020 pro řešení výzev v systémech vzdělávání a odborné přípravy do roku 2020: uskutečnění celoživotního učení a mobility, zlepšení kvality a účinnosti vzdělávání a odborné přípravy, podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství. Projekt je navíc také v souladu s doporučeními otevřené metody koordinační skupiny „Jazyky pro pracovní místa“, kterou Komise zřídila v rámci vzdělávání a odborné přípravy 2020.

Výstupy

Jedním z hlavních výsledků projektu FLAME bude online kurz, který integruje informační a komunikační technologie (ICTS). Cílem projektu je přispět k dosažení některých cílů Evropské unie, včetně "otevřeného a inovativního vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, integrovaných v digitálním věku". Projekt bude podporovat využívání nových technologií pro zlepšení vzdělávání a studia, jako jsou online hry, které budou použity v online FLAME Některé studie ukázaly, že zejména pro mladé studenty je interaktivní hra efektivnějším a výkonnějším nástrojem učení než model klasického učení,

bottom of page